Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Exposure period

Exposure period dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành logistics: thời gian phơi/ủ (với hàng cần hun trùng)

Leave a Reply