Economically

“Economically” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: một cách kinh tế (tiết kiệm).
Giải thích: