Diseconomies of scale

“‘Diseconomies of scale.”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Tính phi kinh tế do quy mô.
Giải thích thuật ngữ: Xem ECONOMIES OF SCALE.