Discouraged Worker Hypothesis

“‘Discouraged Worker Hypothesis”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Giả thuyết về công nhân nản lòng.
Giải thích thuật ngữ: Những công nhân rời bỏ thị trường lao động khi thất nghiệp tăng lên.