Direct Discharger

‘Direct Discharger’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nguồn thải trực tiếp
Giải thích thuật ngữ: Một phương tiện công nghiệp hoặc đô thị gây ô nhiễm trong đường vận chuyển, hệ thống giới hạn như đường ống xả; là một nguồn điểm