Cross-sectional analysis

“‘Cross-sectional analysis”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Phân tích chéo
Giải thích thuật ngữ: Là việc phân tích một loạt các số liệu của những quan sát có liên quan xảy ra tại một thời điểm (Xem TIME SERIES).