Từ điển Anh – Việt chuyên ngành Archive

Z variable

‘Z variable” dịch sang Tiếng Việt là gì? Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Biến số Z. Giải thích thuật ngữ: Xem NORMAL DISTRIBUTION.

Zero-rate goods

‘Zero-rate goods” dịch sang tiếng việt là gì? Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Các hàng hóa có mức thuế bằng 0 Giải thích thuật ngữ: Xem VALUE-ADDED TAX

Zellner-Giesel

“Zellner-Giesel’ dịch sang tiếng việt là gì? Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế:Quy ước Zellner-Giese giải thích thuật ngữ: ‘Một phương pháp được thiết kế đặc biệt cho ước lượng nhất quán các thông số của phương trình trễ phân phối sau khi biến đổi KOYCH mà có tính đến thực tế là biến …

Yeild gap

Yeild gap’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì? Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế:Chênh lệch lợi tức. Giải thích thuật ngữ:’Mức khác biệt giữa lợi tức trung bình đối với cổ phần và tỷ lệ thu hồi tương ứng đối với các chứng khoán dài hạn có lãi suất cố định.

Yeild

Yeild’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì? Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Lợi tức giải thích thuật ngữ: Tỷ lệ thu hàng năm đối với một chứng khoán được tính bằng tỷ lệ % so với thị giá hiện tại.

Y-efficiency

Y-efficiency’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì? Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế:Hiệu quả Y. giải thích thuật ngữ:Hiệu quả trong đó các cơ hội thu lợi nhuân trên thị trường được khai thác

X-efficiency

X-efficiency’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì? Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: hiệu quả X giải thích thuật ngữ: ‘Là một tình huống, trong đó tổng chi phí của một hãng không thể giảm đến mức tối thiểu vì sản lượng thực tế từ các đầu vào xác định nhỏ hơn mức …

World Bank

World Bank’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì? Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Ngân hàng thế giới giải thích thuật ngữ: Xem International Bank For Reconstruction And Development.