dichthuathue Archive

Altruism

Altruism’ dịch sang Tiếng Việt là gì? Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Lòng vị tha. Giải thích thuật ngữ: Sự quan tâm tới phúc lợi của người khác.

Agricultural earnings

Agricultural earnings’ dịch sang Tiếng Việt là gì? Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Các khoản thu từ nông nghệp.’ Giải thích thuật ngữ: Khoản thu từ nông nghiệp thường khó định lượng, đặc biệt trong nền nông nghiệp tự túc hoặc ở những nơi thu nhập đưpực trả bằng hiện vật nghĩa là …