Additional worker hypothesis

Additional worker hypothesis’ dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Giả thuyết công nhân thêm vào.
Giải thích thuật ngữ: ‘Theo lập luận này, thu nhập thực tế của gia đình giảm trong thời kỳ suy thoái theo chu kỳ sẽ gây ra HIỆU ỨNG THU NHẬP.