Accesion rate

Accesion rate’ dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Tỷ lệ gia tăng lao động’
Giải thích thuật ngữ: Số lượng những người thuê mới mỗi tháng tính theo tỷ lệ phần trăm tổng số việc làm do Bộ lao động Mỹ thống kê.