Absolute income hypothesis

Absolute income hypothesis” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Giả thuyết thu nhập tuyệt đối.
Giải thích thuật ngữ: Giả thuyết này cho rằng các chi phí cho tiêu dùng (C) là một hàm số của thu nhập khả dụng của cá nhân (Yd): C = C (Yd).